Czym jest Praca Tymczasowa proponowana poprzez Agencję Pracy Tymczasowej? I tu niespodzianka - to nawet 18 miesięcy u jednego pracodawcy. To ubezpieczenie, to płatny urlop i wiele innych udogodnień dziś nieobecnych w Waszym życiu. Oczywiście, że są i minusy. Ale dla osób chcących zmienić swoje życie będą bez znaczenia. Przede wszystkim zastosuj metodę „…pomóż sobie sam…” Dla osoby poszukującej pracy, czyli Pracownika Tymczasowego Agencja Pracy Tymczasowej stwarza możliwość jej podjęcia. Poza tym podstawowym walorem, zatrudnienia tymczasowego to możliwość pracy związana bezpośrednio z wykształceniem bądź nabytym doświadczeniem. Ma to szczególnie duże znaczenie dla osób młodych, często absolwentów szkół, rozpoczynających dopiero swoje życie zawodowe. Jest to tym bardziej istotne, że staż pracy i wachlarz doświadczeń zawodowych, stają się coraz bardziej cenionymi atutami na rynku pracy, często decydującymi o zatrudnieniu bądź nie zatrudnieniu pracownika Zatrudnienie tymczasowe ma dla osób poszukujących pracy jeszcze jedną istotną zaletę. Zgłoszenie się przez osobę poszukującą pracy do Agencji Pracy Tymczasowej z deklaracją chęci podjęcia pracy w charakterze Pracownika Tymczasowego powoduje, że właściwy ciężar poszukiwania pracy dla takiej osoby zostaje przerzucony na Agencję. Co prawda oferta zatrudnienia Pracownika Tymczasowego wychodzi zawsze od Pracodawcy Użytkownika, ale to ostatecznie Agencja zawiadamia osobę poszukującą pracy o możliwości podjęcia pracy w następstwie zgłoszenia Pracodawcy Użytkownika i to ona kieruje taką osobę do pracy. Aby doszło do skierowania do pracy przez agencję pracy tymczasowej musi ona dysponować określonymi informacjami o kandydacie do pracy (Pracowniku Tymczasowym) w celu ustalenia, czy będzie on spełniał wymagania potrzebne do wykonywania danej pracy. Jak każdy inny pracodawca, Agencja Pracy Tymczasowej będzie potrzebować danych osobowych wyszczególnionych w pkt 1-9: Agencja ma prawo prosić o udokumentowanie pozyskanych danych osobowych (np. świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat na pracownika tymczasowego ubiega się o pracę zatrudnienie). Ma także prawo prosić o złożenie oświadczenia, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zarejestrowana, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Nie ulega przy tym wątpliwości, że oferta pracy znacznie łatwiej może dotrzeć do osoby poszukującej pracy przez Agencję Pracy Tymczasowej będącej profesjonalnym podmiotem działającym na rynku pracy, aniżeli wtedy, gdy osoba ta poszukuje zatrudnienia samodzielnie.

Prawa Pracownika Tymczasowego wg Dz. Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608 wraz ze zmianami (najważniejsze wyimki)

Pracownik Tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika(wg. Kodeksu Pracy). Jest on zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania: Odpowiedzialność materialna pracownika tymczasowego Na zasadach ogólnych. Informacje dodatkowe, bo ich nigdy za wiele, nawet jeżeli są powtórzone.

Pracownikiem Tymczasowym jest pracownik zatrudniony przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Pracodawcy Użytkownika:

Zasady zatrudniania

Agencja Pracy Tymczasowej zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę wyłącznie na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy. Umowa taka rozwiązuje się z się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Wszystkie dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego tj. umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach oraz zatrudnieniu, świadectwa pracy są sporządzane oraz podpisywane przez Agencję Pracy Tymczasowej.

Pracodawca

Agencja Pracy Tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego i to ona jest stroną stosunku pracy łącznie ze wszystkimi tego konsekwencjami (przykładowo roszczenia pracownika wynikające ze stosunku pracy będą skierowane przeciwko Agencji a nie pracodawcy użytkownikowi). Agencja wypłaca wynagrodzenia i ponosi ciężary związane ze stosunkiem pracy tj. obciążenia względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń.

W przypadku zatrudniania pracowników tymczasowego za granicą występuje brak konieczności wypłacania diety z tytułu podróży służbowej. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z podróżą służbową w rozumieniu kodeksowym, gdyż miejsce pracy określone w umowie z pracownikiem tymczasowym będzie położone za granicą (w miejscu faktycznego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika)

Urlop

Pracownik tymczasowy ma prawo do dwóch dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Dotychczasowy staż pracy pracownika nie ma tu znaczenia. Ważne jest wyłącznie, jak długo pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje pracownikowi, jeżeli za dany okres wykorzystał on go już u poprzedniego pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów.

Ograniczenia

Nie można zatrudnić pracownika u pracodawcy użytkownika: Nie można zatrudniać danego pracownika u tego samego pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie 3 lat. W przypadku zatrudniania pracownika tymczasowego do zadań ciągłych wykonywanych w zastępstwie nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika, pracownik taki może wykonywać pracę przez okres nie przekraczający łącznie 36 miesięcy. W takim przypadku zatrudnienie tego pracownika u tego samego pracodawcy użytkownika nie będzie możliwe przez następne 36 miesięcy.

Kwestie podatkowe

W przypadku osób czasowo przebywających za granicą wolna od podatku dochodowego jest część przychodów ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. Kwota wolna to 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. (zwolnienie dotyczy przychodów w naturze tj. wyżywienia, zakwaterowania)