Jesteś we właściwym miejscu o ile Tak, nasza Agencja Pracy Tymczasowej może Ci pomóc w rozwiązaniu wszelkich bieżących problemów. Daj nam tylko listę potrzeb i odrobinę czasu. Najistotniejszym elementem funkcjonowania, rozwoju i sprawnego działania każdej firmy jest człowiek. Dobór odpowiednich wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników staje się najważniejszym dla każdej rozwijającej się Firmy. Istotnym jest pewność, że wybrany kandydat jest osobą najlepiej spełniającą szereg stawianych mu wymagań na danym stanowisku. Jesteśmy w stanie sprostać każdym Państwa wymaganiom, znajdując kompetentnych, profesjonalnych i odpowiedzialnych pracowników. Dysponujemy obszerną bazą kandydatów oraz licznymi kontaktami, które umożliwiają nam realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Różnorodny charakter współpracujących z nami firm oraz specyfika ich działalności daje nam duże doświadczenie, którym pragniemy się z Państwem podzielić.
Prawa i Obowiązki Pracodawcy Użytkownika wg. Dz. Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608 wraz ze zmianami. (najważniejsze wyimki z ustawy)
Pracodawca - użytkownik korzystający z usług Agencji Pracy Tymczasowej nie jest odpowiedzialny za formalnoprawną część zatrudnienia. Przepisy prawa kategorycznie zakazują zatrudniania przez pracodawcę osób już pozostających z nim w stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawy, w celu wykonywania dodatkowej pracy o charakterze tymczasowym. Pracodawca - użytkownik jest zobowiązany poinformować agencję pracy tymczasowej, jeszcze przed zawarciem przez nią z pracownikiem umowy o pracę, o wysokości wynagrodzenia oraz o warunkach pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca - użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności poprzez dostarczenie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Pracodawca - użytkownik ma obowiązek również zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych w trakcie pracy. Przeprowadza także szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy w zakładzie pracy ma miejsce wypadek przy pracy,pracodawca - użytkownik jest zobowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia procedury ustalającej jego przyczyny i skutki. Jeżeli pracownik wykonuje pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy - użytkownika przez okres co najmniej 6 miesięcy, wówczas pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi w tym okresie urlopu wypoczynkowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Natomiast okoliczność czy przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego zostanie wykorzystany w całości, czy w części u danego pracodawcy, stanowi przedmiot porozumień już pomiędzy agencją a pracodawcą. Podobnie jak sam tryb udzielenia tego urlopu. O wskazanych uzgodnieniach jednak pracownik tymczasowy musi zostać poinformowany przez agencję jeszcze przed zawarciem umowy o pracę. Ponadto pracodawca - użytkownik prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego na takich samych zasadach jak wobec pozostałych pracowników. Pracodawca - użytkownik nie może również powierzyć pracownikowi tymczasowemu pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zmiany warunków pracy i płacy pracownika tymczasowego, zmiana taka musi zostać przeprowadzona, podobnie jak w przypadku trwałego zatrudnienia, w formie wypowiedzenia warunków pracy i płacy w każdym przypadku, tj. nawet wówczas, gdy zmiana warunków pracy i płacy miałaby trwać tylko przez trzy miesiące. Pracownik Tymczasowy nie może mieć gorszych warunków pracy i płacy niż pozostali pracownicy pracodawcy - użytkownika zatrudnieni na takich samych, albo podobnych stanowiskach. W tym zakresie należy zawsze odwoływać się do podstawowej zasady prawa pracy o równości praw w stosunku pracy. Jednak w przypadku naruszenia tej zasady przez pracodawcę - użytkownika odpowiedzialność z tego tytułu w pierwszej kolejności ponosi agencja pracy tymczasowej, bowiem to od niej pracownik może dochodzić odszkodowania przewidzianego w Kodeksie Pracy.