Wobec oczekiwań rynku i potrzeby sprostania nowym wyzwaniom założyliśmy w kwietniu 2014 Agencję Pracy Tymczasowej (APT) i certyfikat PHB Arispol został wpisany do rejestru ogólnopolskiego APT przez Marszałka Województwa Małopolskiego, jako Certyfikat 10663. Informacje ogólne i definicje
 1. Definicja Pracy Tymczasowej -- każda praca nie dłuższa niż 18 mcy dla Pracodawcy Użytkownika
 2. Nie pobieramy żadnych opłat od osób poszukujących pracę.
 3. Każda legalnie działająca APT powinna zostać wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby agencji (spis takich Agencji dostępny jest na stronie www.kraz.praca.gov.pl).
 4. Brak zamieszczenia takiego numeru może świadczyć o tym, że agencja działa nielegalnie.
 5. Praca tymczasowa jest nową formą zatrudnienia i w jej realizacji biorą udział trzy podmioty:
  • Agencja Pracy Tymczasowej,
  • Pracownik Tymczasowy,
  • Pracodawca Użytkownik.
 6. W tej formie zatrudnienia występują trzy podmioty, ale zawierane są tylko dwie umowy między:
  • APT i Pracodawcą Użytkownikiem (umowa cywilnoprawna)
  • APT i Pracownikiem Tymczasowym (umowa o pracę lub cywilnoprawna).

  Żadna umowa nie łączy natomiast Pracownika Tymczasowego i Pracodawcę Użytkownika, chociaż to właśnie na rzecz i pod kierownictwem tego pracodawcy Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę.

 7. Prawa Pracownika Tymczasowego wg. Dz. Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608 wraz ze zmianami.
 8. Obowiązki APT wg. Dz. Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608 wraz ze zmianami.
 9. Obowiązki Pracodawcy Użytkownika wg. Dz. Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608 wraz ze zmianami.
 10. We wszelkich ogłoszeniach lub ofertach agencja musi zawsze dołączyć określenie „Agencja Pracy Tymczasowej”, a ogłaszane oferty pracy muszą być wyraźnie oznaczone jako oferty pracy tymczasowej.
 11. Działalność APT polega na tym, że agencja zawiera umowę o pracę z osobą poszukującą pracy, tzw. Pracownikiem Tymczasowym, przez co staje się ona jego pracodawcą, ale praca wykonywana jest nie w zakładzie pracy Agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy (tzw. Pracodawcy Użytkownika), do którego osoba ta jest kierowana przez Agencję.
 12. Z APT zawiera się umowę o pracę tylko po to, aby zostać przez nią skierowanym do pracy u Pracodawcy Użytkownika.
 13. Pracownik Tymczasowy wyraża niejako z góry zgodę na świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy.
 14. Agencja zawiera umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym wtedy, gdy wpływa do niej zgłoszenie pracodawcy użytkownika zamierzającego zatrudnić pracownika o określonych kwalifikacjach.
 15. Skierowanie do pracy następuje zawsze na określony czas (tłumaczy to przyjętą nazwę tej formy zatrudnienia - praca tymczasowa).
 16. Po upływie okresu skierowania do pracy do pracodawcy użytkownika umowa o pracę automatycznie rozwiązuje się.
Nasza oferta w zakresie Agencji Pracy Tymczasowej Przedsiębiorstwa Handlowo-Budowlanego Arispol skierowana jest do:

Obowiązki Agencji Zatrudnienia(APT)

Pracownik zawiera z Agencją Pracy Tymczasowej umowę o pracę na czas określony albo umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracy. W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

W przypadku umowy na czas określony zawartej z Agencją Pracy Tymczasowej zostały wprowadzone dwa zasadnicze odstępstwa od ogólnych zasad rządzących tą umową i określonych w kodeksie pracy. Przede wszystkim umowa taka zawarta z kobietą w ciąży, nie zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu, w sytuacji gdyby miała wygasnąć po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Ponadto zawarcie kolejnej umowy na czas określony nie będzie oznaczało de facto zawarcia umowy na czas nieokreślony, gdy poprzednie dwie umowy zawarte przez strony zostały zawarte na czas określony w odstępie czasu nie dłuższym niż jeden miesiąc.

Zanim jednak w ogóle dojdzie do zawarcia umowy Agencja Pracy Tymczasowej jest zobowiązana do zawiadomienia pracownika o przeprowadzonych z Pracodawcą Użytkownikiem uzgodnieniach w zakresie najistotniejszych warunków pracy i płacy takich jak: wysokość wynagrodzenia, rodzaj wykonywanej pracy oraz przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy, wymagane kwalifikacje. Ponadto agencja powinna poinformować pracownika, o tym w jakim zakresie ona wspólnie z pracodawcą - użytkownikiem będą ponosić obowiązki przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrywać koszty ewentualnych podróży służbowych. Przedmiotem powiadomienia powinien również być wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

Należy także zwrócić uwagę, że na gruncie obowiązujących przepisów, Agencja Pracy Tymczasowej nie może skutecznie zakazać pracodawcy - użytkownikowi zawarcie z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę na „normalnych” zasadach po zakończeniu świadczenia pracy tymczasowej. Wskazana regulacja wychodzi naprzeciw potrzebom promowania zatrudnienia jednak o charakterze trwałym. W sytuacji zatem, gdy współpraca między pracownikiem i pracodawcą - użytkownikiem okaże się owocna i strony po zakończeniu pracy tymczasowej będą chciały ją kontynuować zgodnie z zasadami Kodeksu pracy, jakiekolwiek zakazy agencji w tym zakresie będą w świetle prawa nieważne.

Agencja Pracy Tymczasowej ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące łączny okres zatrudnienia przez agencję na podstawie kolejnych umów o pracę zawartych w okresie nie dłuższym niż kolejne 12 miesięcy.

Warto jeszcze wskazać, że zatrudnienie w charakterze Pracownika Tymczasowego nie może trwać dłużej niż 36 kolejnych miesięcy. W tym czasie Agencja Pracy Tymczasowej może skierować pracownika do wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy – użytkownika przez łączny okres 18 miesięcy. Ale, jeżeli praca tymczasowa polega na wykonywaniu w sposób ciągły zadań na rzecz jednego pracodawcy – użytkownika, których wykonywanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika, wówczas okres praca na rzecz tego samego pracodawcy – użytkownika może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy.